top of page

תזמון שינוי מגדר חברתי בקרב נוער טרנסג׳נדרי ומגוון מגדרית, הטרדות במערכת החינוך, ותוצאות בריאות נפש בבגרות

Turban et al. 2021

מאת:

שם המאמר:

Turban, J. L., King, D., Li, J. J., & Keuroghlian, A. S. (2021). Timing of social transition for transgender and gender diverse youth, K-12 harassment, and adult mental health outcomes. Journal of Adolescent Health, 69(6), 991-998.‏


מדגם:

9,711 בוגרים טרנסג'נדרים שהבינו כי הם טרנסג'נדרים או מגוונים מגדרית בילדותם, במסגרת סקר בקרב 27,715 בוגרים טרנסג'נדרים.


ממצאים עיקריים:

  • 1.7% מבין המשתתפים דיווחו כי ביצעו שינוי מגדר חברתי בילדות (גילאים 3-9).

  • 12.3% דיווחו כי ביצעו שינוי מגדר חברתי בגיל ההתבגרות (גילאים 10-17).

  • 86% דיווחו כי ביצעו שינוי מגדר חברתי בבגרותם (גילאים 18+).

  • נמצאה סבירות גבוהה יותר של חשיפה להטרדות על בסיס זהות מגדרית בקרב מי שדיווחו על שינוי מגדר חברתי בילדות, בהשוואה למי שדיווחו על שינוי מגדר חברתי בבגרותם.

  • נמצא קשר בין שינוי מגדר חברתי בגיל ההתבגרות לבין תוצאות שליליות בתחום בריאות הנפש. עם זאת, כאשר הנתונים הותאמו על פי חוויות בני נוער של הטרדה במערכת החינוך, קשר זה לא היה מובהק סטטיסטית. 

  • לאחר ההתאמה למשתנים שונים, נמצא קשר בין שינוי מגדר חברתי בילדות לבין סיכוי מופחת לשימוש בקנביס במהלך החיים. 

bottom of page