top of page

הבעה מגדרית דינמית: הבנת שינויים מגדריים וחזרה למגדר הקודם ("דיטרנזישן") בקרב נוער טרנסג׳נדרי

Turban et al. 2018

מאת:

שם המאמר:

Turban, J. L., & Keuroghlian, A. S. (2018). Dynamic gender presentations: Understanding transition and “de-transition” among transgender youth. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 57(7), 451–453.


נקודות עיקריות:

  • חלק קטן מאוד מהמתבגרים שמקבלים הורמונים מפסיקים בסופו של דבר להזדהות כטרנסג'נדרים ומבקשים להפסיק את ההורמונים.

  • מתוך אלה שכן מפסיקים, רבים מציינים שזו לא בהכרח תוצאה רעה. עבור אותם בני נוער, תהליך המעבר היה תקופת ניסיון חשובה לגיבוש הזהות. הם העריכו את ההזדמנות לחקור את נושא זה וכיום הם בריאים מבחינה רפואית ופסיכולוגית.

  • יתכן שמטופלים שקיבלו טיפול רפואי ולאחר מכן חזרו למגדר הקודם יחוו החמרה בדיספוריה המגדרית, אך דבר זה לא בהכרח מעיד כי השינוי המגדרי היווה טעות אישית וקלינית.

  • חשוב לערוך בדיקות תכופות עם כל מטופל לגבי זהותו המגדרית לאורך התהליך הטיפולי.

bottom of page