top of page

מדיניות פרטיות

כללי

1. האתר "מעין – מידע מבוסס מחקר על ילדים ונוער מגווני מגדר" בכתובת https://www.maayangender.com/ (להלן: "האתר") הינו אתר אשר מנוהל נוצר על ידי פרויקט גילה להעצמה טרנסית (טרנסג'נדרים למען צדק חברתי (ע"ר)) והאגודה למען הלהט"ב (אגודה לשמירת זכויות הפרט (ע"ר)). לשם הנוחות השימוש במונח "אתר" בתקנון זה מתייחס אף לצוות האתר או לבעליו, בהתאם להקשר.

2. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. השימוש באתר, לרבות בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים בו, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש באתר ולכל תנאי אחר המופיע בו, לרבות מדיניות הפרטיות באתר. תנאים אלה תקפים לשימוש באתר ולשירותים השונים הכלולים בו בין אם באמצעות מחשב, טלפון נייד או בכל דרך אחרת.

3. מדיניות פרטיות זו אינה מתייחסת לאתרים של צדדים שלישיים. קישור לאתר של צד ג', אינו מעיד על תמיכה באתר המקושר, אחריות כלשהי בגין התכנים המופיעים באתר המקושר או תמיכה במדיניות הפרטיות של אותו אתר.

4. על אף האמור לעיל, האתר ומי מטעמו שומרים על זכותם לשנות את התנאים מעת לעת. 

הגדרות

5. "מידע אישי" - מידע שמאפשר את זיהויו של האדם אשר אליו הוא מתייחס. 

איסוף מידע ומסירת פרטים

6. ככלל, השימוש באתר אינו דורש רישום ו/או מסירת פרטים ו/או מידע אישי.

7. במהלך השימוש באתר, ייתכן שיצטבר בידי האתר מידע סטטיסטי באשר לעמודים בהם צפית, שירותים בהם השתמשת או בחנת, מקום המחשב ממנו גלשת באתר וכתובת האינטרנט של המחשב, סוג מערכת ההפעלה בה נעשה שימוש, סוג מכשיר הקצה בו נעשה שימוש, משך הזמן בו צפית בעמוד וכדומה. יחד עם זאת, אין מדובר בשום אופן במידע אשר עשוי להוביל, במישרין או בעקיפין, לזיהוי של אדם מסוים.

8. בנוסף לכך, בעת פניות יזומות לאתר, לרבות רישום לרשימת תפוצה, האתר עשוי לאסוף מידע נוסף, ובעצם הפניה הינך מצהיר/ה ומסכים/מסכימה למסור מידע זה לאתר.

9. הפרטים והמידע האישי שמסרת וכן פרטים אחרים אודות השימוש באתר (כמפורט להלן) יישמרו במאגרי המידע של האתר ויעשו בהם שימוש כמפורט במדיניות פרטיות זו.   

10. אם אתה/את מוסר/ת מידע אישי או פרטים על צד שלישי (למשל, בעת הפקדת תוכן שיצר צד שלישי), את/ה מצהיר/ה בזאת כי את/ה רשאי/ת לעשות כן, לאור קבלת הסכמתו המפורשת של הצד השלישי למסירת המידע לאתר, בכפוף לתנאי השימוש של האתר ולמדיניות הפרטיות בו.

 
שימוש במידע על ידי האתר


11. בפרטים ובמידע האישי אותו מסרת או שהאתר יאסוף במהלך השימוש באתר כאמור, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות הזו או על פי הוראות כל דין למטרות המפורטות להלן:

 • משלוח עדכונים, קולות קוראים, הודעות על פרסומים לרבות קישור אליהם, הודעות על אירועים, באמצעות כתב עת אלקטרוני ("ניוזלטר") שמפיק האתר או בדרך דומה אחרת;

 • משלוח הצעות להשתתף בפרויקטים חדשים;

 • הזמנה להעביר תרומות לאתר;

 • ניהול של מסעות יחסי ציבור (לא לצרכים מסחריים) באמצעות הרשתות החברתיות.

 • לאפשר שימוש באתר ותפקוד תקין שלו, בתכנים בו ובשירותים שהאתר מציע.

 • לייעל את הכניסה החוזרת שלך לאזורים מסויימים וכדי לאפשר לך שלא להזין את הפרטים בכל כניסה חוזרת, תוך התאמה אפשרית להעדפותיך.

 • לפיתוח האתר, לשיפורם של תנאי השימוש באתר ושיפור התכנים בו, לרבות שדרוג ושינוי שירותים, התאמת שירותים והעשרת תכנים.

 • ליצירת קשר איתך אם יש צורך בכך, על פי שיקול דעתו של האתר.

 • למלא את תנאי השימוש של האתר ואת מדיניות הפרטיות שלו וכן על מנת למלא אחר דרישות כל חיקוק אחר וכן על מנת לסייע לרשויות המוסמכות ולכל צד שלישי כשהאתר סבור בתום לב שיש לעשות כן.

 
מסירת מידע לצדדים שלישיים


12. האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את הפרטים והמידע האישי שמסרת או שנאסף עליך תוך כדי השימוש באתר אלא:
על פי בקשתך המפורשת;

 • אם הדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;

 • אם תפר/י את הוראות השימוש באתר או את מדיניות הפרטיות או תעשה/תעשי שימוש באתר או באמצעותו על מנת להפר כל חיקוק או שתנסה/תנסי לעשות כן;

 • אם יתקבל צו שיפוטי בידי האתר או כל דרישה כדין של רשות מוסמכת, המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

 • בכל מחלוקת משפטית, טענה, דרישה וכדומה, בינך לבין האתר או מי מטעמו;

 • בכל מקרה בו האתר סבור כי יש למסור את המידע על מנת למנוע נזק חמור גופני או כלכלי לך או לאחרים;

 • האתר יהיה רשאי להעביר על פי שיקול דעתו הבלעדי נתונים סטטיסטיים, מידע אנונימי ואחר שאין בו, ככל הידוע לאתר, כדי לזהות אותך ללא הסכמתך;

 • האתר יהיה רשאי להעביר את המידע לגופים הפועלים מטעמו שיעשו במידע שימוש בכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו. כך גם רשאי האתר להעביר את הפרטים והמידע האישי כאמור לכל גוף שייכנס בנעליו ובלבד שהשימוש בהם יהיה בכפוף להוראות מדינות פרטיות זו.

 

שימוש בעוגיות (Cookies)
13. האתר עשוי לעשות שימוש בעוגיות לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר. כך גם, האתר רשאי להיעזר בעוגיות שמקורן בצדדים שלישיים, בין היתר, לצרכים של ניתוחים סטטיסטיים, שימוש בשירותים של צדדים שלישיים ועוד.
14. האתר עושה שימוש בפלטפורמה של wix ובכלים של google analytics, אשר עלולים לעשות שימוש בעוגיות, בהתאם למדיניות שלהם, כפי שהיא מפורסמת באתר שלהם.
15. ניתן להימנע משימוש בעוגיות, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. כך גם, ניתן למחוק את העוגיות במחשבך. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל/י לעשות שימוש בחלק מהשירותים או התכונות באתר או באתרים אחרים.


אופן שמירת המידע האישי, מיקומו, זכות העיון במידע, מחיקתו ו"הזכות להישכח"


16. ניתן לעיין במידע שנאסף עליך על ידי האתר בין אם ישירות ובין אם על ידי אדם שיופה כוחו בכתב לעשות כן או על ידי אפוטרופוס. הפונה רשאי/ת לבקש את תיקון המידע או את מחיקתו. סירוב למחיקת או שינוי המידע יובא לידיעת הפונה. על החלטה זו ניתן לערער בהתאם לקבוע בחיקוקים.
17. פניות למחיקת מידע או כל פניה אחרת הקשורה למדיניות הפרטיות של האתר, יש לשלוח בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת הבאה: office@gilaproject.org. הבקשות תיבחנה ותעננה תוך פרק זמן סביר.
18. יש לשים לב כי אם המידע המבוקש נמחק, עלול הדבר למנוע ממך את קבלת השירותים באתר או שהשימוש יהיה חסר, פחות איכותי, פחות יעיל וכיו"ב.
19. למעט אם הוגשה בקשה כאמור, האתר ישמור את המידע האישי שנאגר במאגר המידע שלו במשך הזמן הדרוש על מנת לספק את השירותים המפורטים במדיניות פרטיות זו ולאחר מכן יימחק המידע.
20. בכל מקרה, האתר ישמור מידע אישי, כאמור, אם וככל שהדבר יידרש על פי דין או במקרים בהם המידע עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי (קיים או עתידי).
21. המידע שהאתר אוסף ושומר, מאוחסן אצל ספקי שירותים של אירוח שרתים וגיבוי מידע, אשר חלקם או כולם יכולים להימצא אף מחוץ לגבולות ישראל. כך גם הדבר לגבי המידע שניתן להעביר לפי מדיניות פרטיות זו לאחר. השימוש באתר ומסירת פרטים באתר מהווים הסכמה גם לשמירת מידע בחו"ל ולהעברתו של המידע אל מחוץ לגבולות ישראל.


אמצעי הגנה על מידע אישי שנשמר 


22. האתר מתייחס ברצינות רבה לחובתו לשמור על פרטיותם של משתמשים/משתמשות המוסרים לידיו מידע אישי, באמצעות אתר/י האינטרנט שהוא מפעיל או בכל דרך אחרת (כמו למשל: הרשמה לרשימות תפוצה). האתר משתמש באמצעים טכנולוגיים העונים לסטנדרטים סבירים ומקובלים, על מנת לוודא שמידע אישי אשר נמסר לו, יזכה להגנה הראויה מפני שימוש בלתי ראוי ובלתי מורשה. האתר פועל, באופן רציף, על מנת להתאים את עצמו לרגולציה העדכנית ביותר, בכל הנוגע להגנה על מידע אישי. עם זאת, יש להבין כי עלולים להיווצר מקרים, על אף כל ההגנות, בהם עלול להיחשף מידע אישי או ייגנב מידע. לא ניתן לצפות לכך שהמערכות תהינה חסינות לחלוטין מפני גישה לא מורשית. בעצם השימוש באתר את/ה מסכימ/ה לסיכון זה.


דיווח על פגיעה אפשרית בפרטיות


23. אם את/ חושב/ת כי פרטיותך נפגעה בעת השימוש באתר, אנא פנה/פני לאתר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני office@gilaproject.org. האתר עומד לרשותך לכל פניה, שאלה או בקשה. הפניות תיבחנה ותעננה תוך פרק זמן סביר.


שינויים במדיניות הפרטיות
 

24. האתר יהיה רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ו/או מדינות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים תופיע על כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסת השינוי לתוקף. עם זאת, אם התיקון מחויב על פי דין - ישונה לאלתר ותינתן הודעה על כך באתר הבית של האתר. אם המשתמש/ת לא מסכים/מסכימה לשינוי, הוא/היא רשאי/ת לחדול מלעשות שימוש באתר, רשאי/ת לבקש את מחיקת המידע האישי, אם קיים, ממאגר האתר. האתר יתייחס לבקשה תוך פרק זמן סביר מרגע הגשת בקשתה. 
 

bottom of page