top of page

כללי מדיניות מאששי מגדר תומכים בבריאות של נוער טרנסג'נדרי ומגוון מגדרית – האגודה למחקר התפתחות הילד

Society for Research on Child Development 2022

מאת:

שם המסמך:

Society for Research on Child Development. (2022). Gender-Affirming Policies Support Transgender and Gender Diverse Youth’s Health. Retrieved 17.5.23 from

https://www.srcd.org/research/gender-affirming-policies-support-transgender-and-gender-diverse-youths-health


המלצות עיקריות:

על קובעי מדיניות להבטיח שנוער טרנסג'נדרי ומגוון מגדרית יקבל גישה לטיפול רפואי להתאמה מגדרית שיתאים מבחינה התפתחותית, וכן לסביבה תומכת בבית הספר. באופן ספציפי, קובעי מדיניות וצוותי בתי ספר יכולים לתמוך ברווחתם של צעירים מגוונים מגדרית באמצעות איסור על מדיניות מפלה ויישום פעולות מתקנות, כגון:


כללי מדיניות ושיטות עבודה התומכים בנוער מגוון מגדרית במסגרות רפואיות:


  1. אין לאסור או להעניש טיפול רפואי להתאמה מגדרית שהינו מתאים מבחינה התפתחותית, כולל טיפול מעכב התבגרות (בלוקרים), טיפול הורמונלי להתאמה מגדרית, התערבויות כירורגיות וטיפול נפשי עבור נוער טרנסג'נדרי ומגוון מגדרית.

  2. חובת כיסוי ביטוחי של שירותי בריאות להתאמה מגדרית שהינם מתאימים מבחינה התפתחותית, כולל טיפול מעכב התבגרות (בלוקרים), טיפול הורמונלי להתאמה מגדרית, התערבויות כירורגיות וטיפול נפשי עבור נוער טרנסג'נדרי ומגוון מגדרית.

  3. יצירת סטנדרט לאיסוף ופרטיות נתונים על זהות מגדרית בתיקים רפואיים.


כללי מדיניות ושיטות עבודה התומכים בנוער טרנסג'נדרי ומגוון מגדרית בבתי ספר:


  1. על כללי מדיניות מדינתיים ופדרליים נגד בריונות ואפליה לכלול זהות וביטוי מגדרי כחלק מרשימת הזהויות המוגנות (למשל, חוק השוויון יתייחס להמלצה זו בכל ארה"ב).

  2. יש לאפשר לתלמידים לשנות את שמם ומגדרם במסמכי הזהות שלהם ובתיק האישי בבית הספר.

  3. יש לאפשר לתלמידים לעסוק בפעילויות ובתחומי ספורט התואמים את זהותם המגדרית. 

  4. יש להגן על השימוש בשירותים ובחדרי הלבשה התואמים את המגדר של התלמידים, מבלי שיצטרכו לחשוף את זהותם הטרנסג׳נדרית.

  5. יש ליישם הכשרות לצוותי בתי ספר בנושאים הקשורים לאישוש זהות מגדרית והבעה מגדרית.

  6. יש להורות על איסוף נתונים על זהות מגדר והבעה מגדרית בסקרים בקרב תלמידי בתי הספר ברמה המדינתית וברמה הארצית.

bottom of page