top of page

המלצות לקידום הבריאות והרווחה של מתבגרים מגוונים מגדרית ומינית באמצעות תמיכה משפחתית ורשתות תמיכה מאששות

Society for Adolescent Health and Medicine 2022

מאת:

שם המסמך:

Society for Adolescent Health and Medicine (2022). Recommendations for Promoting the Health and Well-being of Sexual and Gender-diverse Adolescents Through Supportive Families and Affirming Support Networks. The Journal of adolescent health: official publication of the Society for Adolescent Medicine, 70(4), 692–696.


המלצות עיקריות:

  • הארגון מאמין כי מתבגרים מגוונים מגדרית ומינית חווים את אותם מכשולים פיזיים, התפתחותיים ורגשיים כמו בני גילם האחרים. עם זאת, חוסר קבלה או התעללות מצד ילדים אחרים, בני משפחה או הקהילה עלולות להוביל לבעיות נפשיות ו/או להתנהגויות מסוכנות.

  • יש להכשיר אנשי מקצוע בתחום הבריאות, שעובדים עם מתבגרים, כדי שיוכלו לזהות את גורמי החוסן של צעירים מגוונים מגדרית ומינית, ואת גורמי המצוקה הפנימיים והחיצוניים המשפיעים עליהם.

  • על מנת לקדם קבלה עצמית וגדילה בריאה, על אנשי מקצוע בתחום הבריאות לספק לצעירים תמיכה חזקה.

  • על אנשי מקצוע להשתמש בטרמינולוגיה שמכירה במגוון הרחב של זהויות מגוונות מגדרית ומינית ושכוללת אותן.

  • צעירים מגוונים מגדרית ומינית רבים גדלים והופכים לבוגרים בריאים, מאושרים ומצליחים. עם זאת, האפליה, הדעות הקדומות והפערים שאיתם הם מתמודדים עלולים להוביל לבעיות בריאותיות והתפתחותיות.

  • הצטלבות זהויות משפיעה על פרופילי החוסן והסיכון של אותם בני נוער, כולל גזע/מוצא אתני, דת ושפה. חשוב לתמוך בצעירים מגוונים מגדרית ומינית בכל הרמות.

  • בעת עבודה מול צעירים מגוונים מגדרית ומינית, על אנשי מקצוע להכיר בהשפעה של תהליכי ההתפתחות האלה (ולהבין את ההשלכות של אפליה על אותו רקע).

  • על אנשי מקצוע לפעול למען שיפור המדיניות בנושא גיוון מיני ומגדרי בקרב משפחות, בתי ספר, במסגרות רווחה ובבתי הדין לנוער.

  • בדומה לארגונים מקצועיים אחרים, הארגון דוחה את התפיסה המוטעית כי זהויות מגוונות מגדרית ומינית הן הפרעות נפשיות, ומתנגד לטיפולי המרה מכל סוג בצעירים מגווני מגדר ונטייה מינית.

bottom of page