top of page

קווים מנחים למתן תחושת מוגנות ומענה מיטיב לילדים ובני נוער להט"בים ולמשפחות הקשת במערכת החינוך

משרד החינוך שפ״י 2022

מאת:

שם מסמך:

"קווים מנחים למתן תחושת מוגנות ומענה מיטיב לילדים ובני נוער להט"בים ולמשפחות הקשת במערכת החינוך," של שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך, מחודש ספטמבר 2022, https://meyda.education.gov.il/files/Shefi/miniutumeniatpgia/Mitve_Lahatab.pdf


1. מבוא ורקע תאורטי

1.1. מטרת המסמך

1.2. מהי נטייה מינית וזהות מגדרית?

1.2.1. מהי נטייה מינית?

1.2.2. מהי זהות מגדרית (טרנסג׳נדר?)

1.3. גורמי סיכון וחוסן בקרב ילדים ובני נוער להט״בים

1.4. תפיסת משרד החינוך

2. קווים מנחים להתנהלות עם ילדים, ילדות ובני נוער להט״בים במערכת החינוך

2.1. תפקיד בית הספר

2.2. קווים להתנהלות בראייה מערכתית

2.3. קווים להתנהלות בראיה אישית

3. קווים מנחים להתנהלות עם ילדים ובני נוער להט״בים וטרנסג׳נדרים במערכת החינוך

3.1. תפקיד בית הספר

3.2. קווים להתנהלות בראייה מערכתית

3.3. קווים להתנהלות בראייה אישית

4. רשימת השותפים לכתיבת המסמך

5. נספחים

5.1. הנחיות ליועצ/ת פסיכולוג/ית לליווי ילד/ה בנושא זהות מגדרית

5.2. שיח יועצ/ת פסיכולוג/ית עם הורים לנער.ה המבקשים לשתף את ההורים בנטייה המינית או בזהות המגדרית

5.3. קווים מנחים עבור הורים לילדים ובני נוער להט״בים

5.4. דרכי פנייה לארגונים וגורמי תמיכה וסיוע

5.5. מילון מונחים

5.6. קישורים לחומרים ופעילויות בנושא

bottom of page