top of page

הפסקת תהליכים להתאמה מגדרית: מניעים להפסקת התהליך והקשר שלהם לסיכונים פסיכו-סוציאליים

Walls et al. 2024

מאת:

סיכום של:

Walls, N. E.,  Call, J., Holloway, B.T., Mammadli, T., & Whitfield, D.L., ( 2024). Interrupted gender transitions: underlying motivations as correlates of psychosocial risks, International Journal of Transgender Health, DOI: 10.1080/26895269.2023.2299020


תקציר:

המאמר בוחן נתונים מסקר גדול על הקהילה הטרנסג'נדרית בארה"ב ובודק את הקורלציה בין סיכונים מסוימים לבין סוגים שונים של הפסקת תהליך שינוי מגדרי (Detransition) שאינם כוללים חזרה למגדר הקודם.


המאמר מתייחס לשלושה סוגים של הפסקת תהליך לשינוי מגדרי: שינוי מגדרי אדפטיבי בין-אישי – הפסקה של תהליך השינוי עקב כפייה או לחץ טרנספובי מצד אנשים קרובים, שינוי מגדרי אדפטיבי מבני – הפסקה של תהליך השינוי עקב טרנספוביה מבנית או חוויות של אפליה, והערכה מחודשת של המגדר – הפסקה של התהליך עקב שינוי בתפיסת המגדר הפנימית, למשל מעבר לזהות א-בינארית.


בקרב המדגם הכללי 38.2% לא עברו שינוי מגדרי מלכתחילה, 53.8% עברו שינוי מגדרי ולא הפסיקו אותו, ו-8% דיווחו על שינוי בתהליך המגדרי (Detransition). מתוך הקטגוריה האחרונה, 60.5% השתייכו לקטגוריה של שינוי מגדרי אדפטיבי בין-אישי, 24% השתייכו לקטגוריה של שינוי מגדרי אדפטיבי מבני, 4.7% השתייכו לקטגוריה של הערכה מחודשת של המגדר, ו-10% הפסיקו את תהליך השינוי המגדרי מסיבות אחרות.


ממצאים:
  • הנשאלים.ות שעברו שינוי מגדרי ולא הפסיקו אותו, שעברו שינוי מגדרי אדפטיבי בין-אישי ושינוי מגדרי אדפטיבי מבני דיווחו על ניסיון התאבדות אחד לפחות במהלך החיים בסבירות גבוהה משמעותית מאשר מי שלא עברו שינוי מגדרי מלכתחילה.

  • הנשאלות.ים שעברו שינוי מגדרי ולא הפסיקו אותו, שעברו שינוי מגדרי אדפטיבי בין-אישי ושינוי מגדרי אדפטיבי מבני דיווחו על אלימות פיזית בין-אישית בסבירות גבוהה משמעותית מאשר מי שלא עברו שינוי מגדרי מלכתחילה.

  • הנשאלים.ות שעברו שינוי מגדרי ולא הפסיקו אותו, שעברו שינוי מגדרי אדפטיבי בין-אישי ושינוי מגדרי אדפטיבי מבני דיווחו על שימוש בסמים לא חוקיים בסבירות גבוהה משמעותית מאשר מי שלא עברו שינוי מגדרי מלכתחילה.

  • הנשאלים.ות שעברו שינוי מגדרי ולא הפסיקו אותו, שעברו שינוי מגדרי אדפטיבי בין-אישי ושינוי מגדרי אדפטיבי מבני דיווחו על הימנעות מפנייה לרופאים בעת צורך עקב פחד מדחייה או מאפליה בסבירות גבוהה משמעותית מאשר מי שלא עברו שינוי מגדרי מלכתחילה.

  • הנשאלות.ים שעברו שינוי מגדרי ולא הפסיקו אותו, שעברו שינוי מגדרי אדפטיבי בין-אישי ושינוי מגדרי אדפטיבי מבני דיווחו על דרות רחוב בסבירות גבוהה משמעותית מאשר מי שלא עברו שינוי מגדרי מלכתחילה.

  • הנשאלים.ות שעברו שינוי אדפטיבי בין-אישי דיווחו על מעצר בזמן האחרון בסבירות גבוהה משמעותית מאשר מי שלא עברו שינוי מגדרי מלכתחילה.


דיון ומסקנות: 

התוצאות מדגימות את החשיבות בהכרה בשוני הקיים בין קטגוריות שונות של תהליכי שינוי מגדרי, במקום להתייחס לכל הקבוצות בכפיפה אחת. הן גם מדגישות את ההשפעה השלילית של טרנספוביה על חייהם של אנשים וקהילות טרנס וא-בינאריות.ים – בייחוד במקרה זה, כפייה בין אישית וחסמים מבניים.

הפסקת תהליך השינוי המגדרי עקב חקירת הזהות אינה מקושרת עם סיכון גבוה יותר בהשוואה לזהות טרנסג'נדרית וא-בינארית ולאי התחלה של תהליך שינוי מגדרי. דבר זה תומך ברעיון שתהליכים לשינוי מגדרי מהווים חלק מתהליך חקירה נרחב ולא מהווים יעד סופי במסע המגדרי – כולל שינויים שבדרך כלל מכונים "הפסקת התהליך" (Destranision).


מתודולוגיה:

ניתוח משני של נתונים מסקר U.S. Transgender Survey משנת 2015 על ידי המרכז הלאומי לשוויון לטרנסג'נדרים, שכלל 27,715 מגיבים ומגיבות טרנסג'נדריות.ים וא-בינארים.ות מרחבי ארה"ב בגילאי 18 ומעלה. סקרים עם מידע חסר הושמטו והמדגם הסופי כלל 26,026 מגיבות ומגיבים.


מגבלות המחקר:
  • מכיוון שהמחקר מבוסס על ניתוח משני של נתונים קיימים, לא היה ניתן לשלוט בצורה שבה השאלות הוצגו.

  • עקב ניסוח השאלות המקוריות, הדיווחים בנושא דרות רחוב נוגעים ספציפית לדרות רחוב שהמגיבות והמגיבים ייחסו לזהותם כטרנסג'נדרים.ות וא-בינאריות.ים. 

  • מכיוון שמדובר במדגם נוחות, הממצאים לאו דווקא משקפים את מצב הקהילה הכללית בארה"ב.

  • כל המגיבים והמגיבות לסקר מזדהות כטרנסג'נדריות.ים וא-בינארים.ות. לכן לא ניתן להשוות את התוצאות לאנשים שכבר אינם מזדהים כטרנסג'נדרים.ות או א-בינאריות.ים.

bottom of page