top of page

הצהרה בתגובה לקריאות לאסור על טיפולים רפואיים מבוססי ראיות בנוער טרנסג׳נדרי ומגוון מגדרית – האיגוד העולמי לבריאות טרנסג'נדרים

Leibowitz et al. 2020

מאת:

שם המסמך:

Leibowitz S, et al. (2020) Statement in response to calls for banning evidence-based supportive health interventions for transgender and gender diverse youth. International Journal of Transgender Health. 10; 21(1):111-112. Retrieved 17.5.23 from https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15532739.2020.1703652


נקודות עיקריות:

 • גיוון בביטוי מגדרי ושונות בזהות מגדרית מהווים תהליכי התפתחות נורמטיביים בקרב ילדים ומתבגרים, הם אינם פתולוגיים.

 • בנוסף, הם לא בהכרח מעידים על שינוי המגדר בעתיד.

 • עובדות אלה נתמכות על ידי איגודים מקצועיים רבים בעלי מוניטין, המייצגים אלפי רופאי ילדים.

 • ההנחיות לטיפול בבני נוער טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית מבוססות על ראיות עדכניות והן תומכות בהתערבויות רפואיות בקרב קטינים.

 • תהליך השינוי המגדרי הינו אינדיבידואלי מאוד, לכן לא קיימת "תוכנית אחידה" להתערבויות קליניות.

 • אנשי מקצוע בתחומי בריאות הנפש והרפואה מבצעים הערכות לכל בני הנוער ומשפחותיהם כדי להבטיח שההתערבויות יתאימו ויענו על הצרכים הספציפיים של המטופל.

 • אנשי מקצוע שיש להם ניסיון בעבודה עם נוער ומשפחות מסוגלים להבדיל בין הורים זהירים ומודאגים לבין הורים שדוחפים לשינויים רפואיים כשהילד אינו מוכן לכך.

 • טובת הילד תמיד עומדת לנגד עיניהם של נותני שירות מורשים ואחראים.

 • הטענה, כי קיימים שיעורים גבוהים של חרטה לאחר טיפולים או הליכים בלתי הפיכים, אינה נתמכת במחקר.

 • על פי מחקרים עדכניים, אחוז קטן מאוד של בוגרים שמבצעים שינוי מגדרי מתחרטים על כך (פחות מ-2.2%).

 • רוב מקרי החרטה נוצרים על בסיס של חוסר תמיכה או חוסר קבלה מצד המשפחה, החברים, מקום העבודה וכן הלאה.

 • לעומת זאת, קיים תיעוד נרחב ליתרונות של התערבויות רפואיות עבור רוב בני הנוער המגוונים מגדרית. 

 • טיפול נכון תוך הסכמה מודעת יכול למנוע חרטה לאחר התערבויות רפואיות וניתוחיות. התערבויות אלה אינן מוצעות לפני גיל ההתבגרות והן תמיד תלויות בהסכמת המטופל.

 • נטען כי טיפול מגדרי מהווה "התעללות בילדים". למעשה, מטרת הטיפול היא לפעול לטובתו של כל מטופל.

 • איסורים על טיפול בנוער או בבוגרים טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית, וניסיונות הפללה של נותני שירותי בריאות העובדים עם טרנסג'נדרים, מהווים ניצול לרעה של סמכויות חקיקה ומנהל.

 • חקיקה שמטרתה למנוע טיפול מהווה בעיה חמורה. היא משמרת תפיסות מזיקות לגבי בני נוער ובוגרים טרנסג'נדרים, ודוחפת מטופלים למטפלים שמוכנים להתעלם מהפרוטוקולים לטיפול אחראי.

bottom of page