top of page

מגמות בהפניית ילדים ונוער לשירותי רפואה מגדרית לאורך זמן: מחקר בארבע מדינות נורדיות ובבריטניה

Kaltiala et al. 2020

מאת:

שם המאמר:

Kaltiala, R., Bergman, H., Carmichael, P., et al. (2020). Time trends in referrals to child and adolescent gender identity services: a study in four Nordic countries and in the UK. Nordic Journal of Psychiatry, 74(1), 40-44.‏


מדגם:

נאספו נתונים ממרפאות מגדריות בדנמרק, פינלנד, נורבגיה, שבדיה ובריטניה לגבי מספר הפונים.


ממצאים עיקריים:

  • בכל המדינות שנבדקו חלה עלייה בשיעורים דומים.

  • אחוז הפניות הגבוה ביותר ביחס לאוכלוסייה נרשם בבריטניה ב-2017, בשיעור של 0.01% מבני הגיל (1 מתוך 5,000 ילדים/בני נוער).

  • בשאר המדינות, האחוז היה נמוך יותר.

  • בין הילדים והמתבגרים שפנו לטיפול, נמצא כי שיעור הפניות של מי שהוגדרו בלידה כנקבות עלה ביחס לשיעור הפניות של מי שהוגדרו בלידה כזכרים בכל המדינות בין 2010 ל-2017.

  • לא ידוע מה הסיבות לעלייה זו. יתכן שגורמים שונים משחקים תפקיד, כגון עלייה במודעות לנושאי מגדר, זמינות השירותים הרפואיים, ירידה בסטיגמה והשפעת החברה והמדיה.

bottom of page