top of page

החלטת האגודה האמריקנית לפסיכיאטריה בנושא תמיכה בילדים ובמתבגרים מגוונים מגדרית ומינית בבתי ספר

American Psychiatric Association 2020

מאת:

שם המסמך:

APA. (2020). APA RESOLUTION on Supporting Sexual/Gender Diverse Children and Adolescents in Schools. Retrieved 20.5.23 from https://www.apa.org/about/policy/resolution-supporting-gender-diverse-children.pdf


נקודות עיקריות:

 • משיכה, רגשות והתנהגויות פיזיות, מיניות ורומנטיות ביחס לבני אותו המין הן וריאציות נורמליות וחיוביות של המיניות האנושית.

 • גיוון בביטוי ובהופעה המגדריים, וזהויות מגדריות מגוונות מעבר לבינאריה המגדרית, הם וריאציות נורמליות וחיוביות של החוויה האנושית.


מדיניות


 • הארגון פועל לקידום אווירה בטוחה וחיובית בבתי ספר, ללא בריונות, אפליה והטרדה נגד ילדים ומתבגרים, ובמיוחד ילדים ומתבגרים מגוונים מגדרית ומינית.

 • מומלץ לבתי ספר לפתח מדיניות המכבדת את זכות הפרטיות של תלמידים, של הורים ושל עמיתים בנושא נטייה מינית וזהות מגדר. על מדיניות זו לקבוע כי צוות בית הספר לא ישתף שום מידע לגבי נושאים אלה ללא הסכמה מדעת של האדם הרלוונטי.

 • מומלץ לצוותי הנהלה ובריאות הנפש בבתי ספר לקדם שיתופי פעולה בין גופים שונים, כדי ליצור כללי מדיניות לתמיכה ישירה בבריאותם וברווחתם של ילדים ומתבגרים מגוונים מגדרית ומינית. 

 • מומלץ לרשויות החינוך המדינתיות לאסוף נתונים על נטייה מינית וזהות מגדרית, על מנת לקבל מידע על הגודל וההיקף של אוכלוסייה זו, ועל מנת לפתח מדיניות ציבורית והקצאות מימון יעילות.

 • כחלק מהמאמצים לניטור וללמידה על התנהגויות סיכון בקרב מתבגרים, חשוב לכלול שאלות בנושא נטייה מינית וזהויות מגדר בסקרים פדרליים.

 • מומלץ למשרד החינוך לאסוף נתונים על נטייה מינית וזהות מגדרית, כדי לזהות התערבויות יעילות התומכות בילדים ובמתבגרים מגוונים מגדרית ומינית בבתי הספר. 


תוכניות והתערבויות


 • הארגון תומך במאמצים למימון מחקר בסיסי ויישומי, ובהערכות מדעיות של התערבויות ותוכניות שמטרתן לספק מענה לבעיות שבהן נתקלים ילדים ומתבגרים מגוונים מינית ומגדרית בבתי הספר.

 • מומלץ לבתי ספר לפתח ולבדוק התערבויות שמקדמות הצלחה וחוסן לימודיים, שמפחיתות בריונות והטרדות ושמטפחות אווירה בטוחה ותומכת עבור תלמידים מגוונים מינית ומגדרית. 

 • מומלץ לבתי ספר לפתח ולבדוק התערבויות שמפחיתות את הסיכון למחלות מין, להריון, לפגיעה עצמית  ולשימוש בסמים בקרב תלמידים מגוונים מינית ומגדרית. 

 • מומלץ לבתי ספר להתייחס לגיוון בקרב אוכלוסיית התלמידים המגוונים מגדרית ומינית בעת תכנון ויישום של תוכניות והתערבויות, כולל מיעוטים מיניים, גזעיים ואתניים וחוויות הגירה. 

 • הארגון תומך בהתערבויות מאששות אל מול ילדים ומתבגרים טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית, שמעודדות חקירה וקבלה עצמית, ושנמנעות מניסיון לשנות את הזהות המגדרית והביטוי המגדרי לכיוון מסוים.

 • הארגון תומך בהתערבויות ובתוכניות המכירות בתפקידם של ההורים והמשפחות בכל הנוגע למעורבות ולהשתייכות בבית הספר, וכן לתמיכה ברווחתם הנפשית של תלמידים מגוונים מגדרית ומינית. 


הכשרה וחינוך 


 • מומלץ לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש שעובדים בבתי הספר לפעול לקידום לימוד והכשרות עבור צוותי בית הספר והתלמידים בנושא המגוון הרחב של זהויות מגדריות ונטייה מינית. 

 • הארגון יפעל למען לימוד, הכשרה ופיתוח מקצועי בנושא הצרכים של תלמידים מגוונים מינית ומגדרית, עבור  אנשי מקצוע שונים. בנוסף, הארגון יפעל למען לימוד והכשרה על דרכי תמיכה בתלמידים מגוונים מינית ומגדרית, עבור כל התלמידים, ההורים וחברי הקהילה.

 • מומלץ לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, שעובדים בבתי ספר, ללמוד כיצד תפיסות בינאריות של מין ומגדר מגבילות את כל הילדים בדרך למימוש הפוטנציאל שלהם, ויוצרות תנאים שתורמים לבריונות ושמפריעים לתלמידים להתמקד ולהשקיע בלימודים. 

 • הארגון יתמוך בהכשרה ובפיתוח מקצועי עבור אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, שעובדים בבתי ספר, כדי שיוכלו להבין את ההשפעות של טראומה ולחץ מיעוטים על תלמידים מגוונים מינית ומגדרית. בנוסף, הארגון יקדם השתלמויות על דרכים למניעת פגיעה עצמית, התאבדות, שימוש בסמים, דרות רחוב, הפרעות אכילה ועוד.


שיטות עבודה


 • הארגון יעבוד עם ארגונים מקצועיים וקהילתיים אחרים כדי לשפר את הבטיחות ואת הבריאות של ילדים ומתבגרים מגוונים מינית ומגדרית. 

 • במקרים שבהם כללי המדיניות של בית הספר או כללי המדיניות המקומיים עומדים בסתירה לטובתם של ילדים ומתבגרים מגוונים מינית ומגדרית, מומלץ לפסיכולוגים חינוכיים לפעול על פי עקרונות אתיים התומכים בבטיחות פיזית ופסיכולוגית.

 • מומלץ לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, שעובדים בבתי ספר, לפעול כבני ברית ולתמוך בילדים ובמתבגרים מגוונים מינית ומגדרית. דבר זה כולל הכללת זהות מגדר, מגדר ביטוי ונטייה מינית בכללי מדיניות של בתי ספר, במיוחד אלה המתייחסים למניעת בריונות, הטרדות ואפליה.

 • על צוותים בבתי ספר לכבד את הזכות להגדרה עצמית באמצעות תמיכה בהחלטות של ילדים, של מתבגרים ושל המשפחות לגבי הזהות המגדרית או הביטוי המגדרי של התלמידים, כולל הבחירה אם לפנות לטיפול. הארגון ממליץ לצוותים לא לדרוש הוכחות לטיפולים רפואיים כתנאי מוקדם לתמיכה. 

 • מומלץ למנהלים ליצור אווירה בטוחה עבור תלמידים מגוונים מגדרית, טרנסג'נדרים ואינטרסקס, ולאפשר לכל התלמידים והצוותים לגשת למתקנים ולפעילויות בהפרדה מגדרית בהתאם לזהותם. בנוסף, יש להימנע מהפרדה מגדרית במדי בית הספר, במסיבות ובפעילויות אחרות, וכן לספק שירותים לא ממוגדרים.

bottom of page