top of page

תמיכה בתלמידים טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית בבתי ספר: המלצות מפתח למנהלי בתי ספר – האגודה האמריקנית לפסיכיאטריה

American Psychiatric Association 2015

מאת:

שם המסמך:

APA. (2015). Supporting Transgender and Gender Diverse Students in Schools: Key Recommendations for School Administrators. Retrieved 20.5.23 from 

https://www.apa.org/pi/lgbt/programs/safe-supportive/lgbt/school-administrators.pdf


המלצות עיקריות:

  • על צוותי הניהול, ובייחוד מנהלי בתי ספר, ליצור אווירה התומכת בלמידה ובהתפתחות בריאה של כל התלמידים. כחלק מכך, על בתי ספר ליצור כללי מדיניות נגד בריונות ואפליה, ולאכוף אותם.

  • חשוב לקדם זאת באופן פעיל באמצעות תקשורת שוטפת עם כל הצוות והתלמידים על הדרכים ליצור תרבות חיובית בבית הספר, שמקבלת וחוגגת הבדלים בין אנשים, ושמכלילה ומכבדת את כל התלמידים, ללא קשר לביטוי המגדרי שלהם.

  • על פי הוראות משרד החינוך של ארה"ב, החוק הפדרלי אוסר על אפליה על בסיס מין בבתי ספר, כולל אפליה נגד תלמידים טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית.

כדי לקדם את נושא זה, הארגון ממליץ:

  1. ללמוד יותר ולהפיץ מידע על נושאים טרנסג'נדרים בכלל ועל מצבו של התלמיד הרלוונטי בפרט. מומלץ להתייעץ עם הצוות התומך בבית הספר, במיוחד אם הם בעלי הכשרה ספציפית בנושא התפתחות מינית וזהות מגדרית. בנוסף, מומלץ להתייעץ עם מנהלים אחרים בבתי ספר עם ניסיון מוצלח בעבודה מסוג זה. 

  2. לעבוד בשיתוף עם התלמיד ואם אפשר גם עם ההורים/האפוטרופוסים. מומלץ להקצות חבר צוות אחראי לנושא (למשל פסיכולוג או יועץ) שיהיה זמין להיפגש עם התלמיד באופן קבוע או במקרה הצורך. דבר זה חשוב במיוחד אם התלמיד מבצע שינוי מגדרי במהלך שנת הלימודים. בנוסף, מנהלים יכולים להיעזר בצוות הבריאות בבית הספר על מנת לתמוך בתלמיד בצורה הטובה ביותר. 

  3. לפתח תוכנית תקשורת המפרטת מי צריך לדעת מה, מתי צריך לדעת וכיצד יש לתקשר זאת. לכל התלמידים הזכות לפרטיות, כולל לגבי זהות טרנסג'נדרית, המין שבו הוגדרו בלידה, טיפולים רפואיים או נפשיים וכן הלאה. יתכן שאין צורך לעדכן אף אדם לגבי זהותו הטרנסג'נדרית של תלמיד מסוים, או שיש צורך לעדכן רק חברי צוות מסוימים שיש להם צורך לדעת זאת. מצד שני, במקרים שבהם השינוי המגדרי נעשה בגלוי, מומלץ לדבר על כך עם ילדי הכיתה, עם צוות בית הספר ועם הקהילה כדי להבטיח שילוב מוצלח בבית הספר.

bottom of page