top of page

דו״ח מצב הלהט״בופוביה בישראל #10

האגודה למען הלהט״ב בישראל ועמיתים 2022

מאת:

שם המאמר:

האגודה למען הלהט״ב בישראל. (2022). דו״ח מצב הלהט״בופוביה בישראל #10. נדלה בתאריך 20.5.23 מתוך:

https://www.lgbt.org.il/_files/ugd/be9e5d_462c99640a8f45c2aee52105d7d86621.pdf


מדגם:

בשנת 2022 הגיעו למרכז הדיווח 3309 דיווחים על פגיעות להט״בופוביות.


ממצאים עיקריים:

  • מספר הדיווחים עולה משנה לשנה וכמעט הכפיל את עצמו מאז שנת 2018.

  • 43% מהדיווחים מגיעים מגוש דן.

  • א.נשים עד גיל 18 מהווים 18% מסך הדיווחים.

  • 47% מכלל הדיווחים בשנת 2022 מתעדים פגיעות מאישי ציבור, אישי תקשורת וארגונים/עמותות פרטיות שהם בעלי סממנים דתיים, או שההתבטאויות שלהם נשענות על סממנים דתיים. מתוך סך הפגיעות שדווחו בהקשר דתי, %72 מהן מתייחסות לקהילה הטרנסג'נדרית. כלומר, הקבוצה שסופגת להט"בופוביה בשיעורים גבוהים ביותר בהקשר של דת הם א.נשים על הקשת הטרנסג'נדרית. מיקום פגיעות בקהילה הטרנסג'נדרית: 22% במרחב ציבורי כללי, 18% בסביבה בית ספרית יסודי עד תיכון, ‫12% במרחב ביתי פרטי, 9% בתחבורה ציבורית, 8% במוסדות מערכת הבריאות, 8% במוסדות ציבור ממלכתיים, 7% בבתי עסק, 6% במקום העבודה, 4% מוסדות חינוך השכלה גבוהה, 3% מוסדות צה״ל.

  • א.נשים על הקשת הטרנסית חווים יותר אלימות מאשר א.נשים בעלי נטיה מינית לה״בית, בעוד בשנת 2021 רק 34% מהדיווחים הגיעו מא.נשים טרנסג׳נדרים, בשנת 2022 52% מהדיווחים דיווחו על אלימות על רקע זהות מגדרית טרנסית.

  • בחינת שיעור הפגיעות בא.נשים על הקשת הטרנסית בהשוואה לשיעור הפגיעות בכלל קהילת הלהט"ב

  • במרחבים השונים, מעלה את הממצאים הבאים:

  • שלושת המרחבים שבהם א.נשים על הקשת הטרנסית נפגעים משמעותית יותר מכלל חברי הקהילה הם מערכת הבריאות, הסביבה הבית-ספרית, ותחבורה ציבורית.

  • הסיכוי של א.נשים על הקשת הטרנסית להיפגע במרחבים אלה גבוה פי שניים מהסיכוי הממוצע לפגיעה בכלל חברי קהילת הלהט"ב.


bottom of page