top of page

תפיסת ההתקדמות של שינוי מגדרי, הלימה מגדרית ותסמיני בריאות נפשית בקרב מתבגרים טרנסג'נדרים

Thoma et al. 2023

מאת:

שם המאמר:

Thoma, B. C., Jardas, E. J., Choukas-Bradley, S., & Salk, R. H. (2023). Perceived gender transition progress, gender congruence, and mental health symptoms among transgender adolescents. Journal of Adolescent Health, 72(3): 444-451.‏


מדגם:

1,943 בני נוער טרנסג'נדרים בטווח הגילאים 18-14 בארצות הברית, שהשתתפו בסקר חתך בשנת 2018.


ממצאים עיקריים:

  • 98% מהמשתתפים ביצעו שינוי מגדר חברתי.

  • 11% קיבלו טיפול רפואי להתאמה מגדרית.

  • תחושת הלימה מגדרית קושרה להקלה בתסמינים נפשיים (חרדה ודיכאון). 

  • התקדמות רבה יותר בתהליך השינוי המגדרי קושרה לתחושה חזקה יותר של הלימה מגדרית.

  • תפיסת התקדמות רבה יותר ניבאה שיעורים נמוכים יותר של חרדה ודיכאון עקב תחושה מוגברת של הלימה מגדרית.

  • משתתפים בעלי זהות מגדר בינארית (גברית או נשית) דיווחו על התקדמות פחותה בתהליך השינוי המגדרי ועל תחושת הלימה מגדרית נמוכה יותר מאשר משתתפים בעלי זהויות א-בינאריות.

רוצה לשתף?

bottom of page