top of page

תסמיני הפנמה בקרב ילדים ונוער טרנסג'נדרי לפני ואחרי התאמה מגדרית חברתית - מחקר דיווח הורי

Durwood et al. 2023

מאת:

סיכום של:

Durwood, L., Gallagher, N. M., Sifre, R., & Olson, K. R. (2023). A Study of Parent-Reported Internalizing Symptoms in Transgender Youths Before and After Childhood Social Transitions. Clinical Psychological Science, 0(1-13).


תקציר:

המחקר בדק את ההשפעה של תהליכי התאמה מגדרית חברתיים על ילדים ונוער טרנסג'נדרים באמצעות דיווח של הוריהם לפני ואחרי התהליך בכל הנוגע לתסמינים של חרדה ודיכאון. ממצאי המחקר הראו כי ישנה ירידה בהיקף התסמינים לאחר תהליכי התאמה מגדרית חברתייים, מה שמעיד על האפשרות שלתהליכים אלו יש השפעה חיובית על בריאות הנפש. 


מתודולוגיה:
 • מחקר אורך שבו המשתתפים הוזמנו למפגשים פנים אל פנים, מפגשים וירטואלים, או למילוי סקרים אונליין פעם בשנה או שנתיים.

 • המשתתפים קיבלו פיצוי כספי על זמנם בהתאם לזמן המפגשים (בין 5-20 דולרים).

 • במפגשים ההורים מילאו בין היתר שאלונים המבוססים על כלי המחקר PROMIS - Patient-Reported Outcomes Measurement Information System אשר מסייע בדיווח על חרדה ודיכאון בקרב ילדים. 


מדגם:
 • המשתתפים במחקר הם הורים לילדים מגוונים מגדרית בגילאי 3-12. 

 • הורים שהתקבלו למחקר היו הורים לילדים שלא נקטו צעדים להתאמה מגדרית בתחילתו, ובמהלכו החלו התאמה מגדרית חברתית בה שינו לשון פניה באופן בינארי. 

 • במחקר השתתפו 142 הורים, מתוכם הושם דגש על קבוצה של 51 הורים אשר ילדיהם עשו התאמה מגדרית בינארית עד גיל 12.

מגבלות המחקר:
 • עקב התפרצות הקורונה והשפעתה השלילית על בריאות הנפש של המשתתפים, נעשו השוואות שכללו והשוואות שלא כללו את הנתונים שנאספו במהלך הקורונה. 

 • נעשתה התאמה באמצעות סקרי PROMIS מעודכנים עבור השאלונים של 13 הילדים שהיו בני 3 או 4 משום שהשאלונים הראשוניים יועדו עבור ילדים בגילאי 5-17.

 • עקב מספר המשתתפים הקטן (51), החוקרים מעודדים ביצוע מחקר זהה בעל מספר משתתפים רב יותר לביסוס הממצאים. 

 • המחקר מכיל קבוצת אוכלוסיה עמידה כלכלית, לבנה ברובה, ובעלת השכלה גבוהה, והחוקרים מעודדים ביצוע מחקר זה בקרב אוכלוסיה מגוונת יותר סוציו-אקונומית ואתנית.

 • מחקר זה התייחס להתאמה מגדרית חברתית כנקודה אחת בה שינו הילדים את לשון הפניה שלהם. החוקרים מכירים בכך שהתאמה מגדרית היא רבת שלבים ושמחקר זה אינו משקף זאת.


ממצאים עיקריים:

בקרב הילדים המגוונים המגדרית שעשו התאמה מגדרית חברתית בינארית, נרשמה בממוצע ירידה משמעותית בתסמיני חרדה ודיכאון לאורך תהליכי ההתאמה המגדרית, בהתאם לדיווח הוריהם. 


מסקנות:

הורי הילדים שהשתתפו במחקר דיווחו על ירידה ברמות הדיכאון ובמיוחד ברמות החרדה לאחר התאמה מגדרית חברתית בינארית. תוצאות אלה היו משמעותיות במיוחד כאשר לא חושב המידע שנאסף במהלך התפרצות הקורונה וכשבוצעה ההתאמה עבור השאלונים של הילדים הקטנים מגיל  5 לסקרים העדכניים יותר.

ממצאים אלה מראים כי התאמה מגדרית חברתית משפיעה בצורה חיובית על הפחתה ברמות החרדה והדיכאון בילדים אשר מזדהים כטרנסים בינאריים, ותומכים בביצוע תהליכי התאמה מגדרית בקרב ילדים. 

במחקר היו יוצאי הדופן שמצבם הנפשי התדרדר לאחר הליך ההתאמה המגדרית החברתי, אך לא ניתן לשלול השפעות חיצוניות כמו הרעה במצב סוציו-אקונומי של המשפחה או בריונות.


רוצה לשתף?

bottom of page