top of page
סיכום של המאמר:

Tordoff, D. M., Wanta, J. W., Collin, A., et al. (2022). Mental health outcomes in transgender and nonbinary youths receiving gender-affirming care. JAMA network open, 5(2): e220978-e220978.‏


תקציר:

המחקר בדק אם טיפול באמצעות מעכבי התבגרות והורמונים להתאמה מגדרית משפיע על דיכאון, חרדה ואובדנות. נמצא כי טיפולים אלה מקושרים לירידה בשיעורי הדיכאון והאובדנות במהלך מעקב של 12 חודשים.


מתודולוגיה:

מחקר כמותני בו המשתתפים ענו על שאלונים 24 שעות לאחר טיפול במרפאת המגדר לילדים בסיאטל. השאלונים הועברו בשלוש נקודות זמן: לאחר 3 חודשים, לאחר 6 חודשים ולאחר 12 חודשים.

השאלונים התבססו על כליפ מדעיים קודמים לביצוע הערכת דיכאון, חרדה ואובדנות.


מדגם:

104 בני נוער טרנסג'נדרים וא-בינאריים בטווח הגילאים שבין 20-13, שפנו לקבלת טיפול במרפאה מגדרית בין 2017 ל-2018.


מגבלות המחקר:
 • המשתתפים במחקר היו צעירים ממשפחות תומכות אשר יכלו להרשות לעצמן לגשת לקליניקה לטיפול בהתאמה מגדרית. אלו משפיעים על מצב נפשי ולכן שיעורי החרדה, האובדנות, והדיכאון בקרב צעירים טרנסג'נדרים וא-בינאריים שאינם מטופלים עשוי להשתנות. החוקרים מציעים לשים דגש במחקרים עתידיים על צעירים שמשפחותיהם אינן תומכות או אינן יכולות להרשות לעצמן גישה לטיפלים להתאמה מגדרית לילדיהן.

 • עיקר הדמוגרפיה שהשתתפה במחקר הזדהו כגברים טרנסיים, והורכבה ברובה מא.נשים לבנים, מה שמשפיע על היכולת להכליל באמצעות תוצאות המחקר.

 • במחקר לא היה אמצעי שבדק מתן תרופות פסיכיאטריות אשר יכולות להשפיע גם כן על התוצאות. בעקבות כך שהתוצאות הגיעו משאלות הקשורות בסימפטומים של דיווח עצמי, כותבי המאמר ממליצים לבצע מעקב ודיווח על ידי גורם בריאות על מצב החרדה, הדיכאון, אובדנות וניסיונות אובדניים וכן על דיווחים של דיספוריה מגדרית.


ממצאים עיקריים:
 • בתחילת המחקר:

  • 56.7% מהמשתתפים סבלו מדיכאון בינוני עד חמור.

  • 50.0% סבלו מחרדה בינונית עד חמורה.

  • 43.3% דיווחו על פגיעה עצמית או על מחשבות אובדניות.

 • בהשוואה לבני נוער שלא קיבלו טיפול זה, המשתתפים שקיבלו טיפול במעכבי התבגרות או טיפול הורמונלי חוו:

  • ירידה של 60% בשיעורי הדיכאון.

  •  ירידה של 73% בשיעורי האובדנות.

  • לא נמצאה השפעה על חרדה.


דיון ומסקנות:

תוצאות המחקר מעידות כי מתן טיפול הורמונלי להתאמה מגדרית מסייע בשיפור בריאותם הנפשית של צעירים טרנסג'נדרים וא-בינאריים בטווח זמן של שנה, המדד שניכר בו שיפור משמעותי במיוחד הינו שיעור האובדנות.

החוקרים מתארים כי ממצאי המחקר תומכים במחקרים קודמים בתחום ועומדים כנגד טרנדים של חקיקה נגד האוכלוסיה הטרנסג'נדרית היות וזו עשויה לפגוע בצורה ניכרת בבריאות הנפשית של צעירים טרנסג'נדרים וא-בינאריים.

כמו כן, החוקרים מדגישים את החשיבות של הפחתת ההגבלות בגישה לטיפול הורמונלי להתאמה מגדרית, זאת באמצעות הרחבה והוספה של תוכניות ביטוח בריאות והנגשה של קליניקות אשר פועלים למתן שירותים לאוכלוסיה זו.

רוצה לשתף?

bottom of page