top of page

קבלה מואצת 2017: סקר האריס פול על קבלת להטב״ק בקרב אמריקאים

Gay & Lesbian Alliance Against Defamation 2017

מאת:

שם המסמך:

GLAAD. (2017). Accelerating acceptance 2017: A Harris Poll survey of Americans’ acceptance of LGBTQ people.‏


מדגם:

סקר וירטואלי שבוצע עבור ארגון GLAAD על ידי חברת האריס פול ב-2016, בקרב 2,037 בוגרים מעל גיל 18 בארה״ב.


ממצאים עיקריים:

  • בקרב האוכלוסייה הכללית, 12% מהנסקרים הזדהו כלהטב"ק.

  • שיעורי ההזדהות הלהטב"קית היו גבוהים יותר בקרב הדורות הצעירים.

  • בקרב בני ובנות דור המילניום (מי שנולדו מתחילת שנות השמונים ועד אמצע שנות התשעים), 12% מתוכם הזדהו כטרנסג'נדרים או כמגוונים מגדרית. זהו שיעור כפול ביחס לדור ה-X (מי שנולדו משנות השישים ועד שנות השמונים המוקדמות). 

  • בדומה לכך, שיעורי הקבלה כלפי להטב"ק בקרב הטרוסקסואלים סיסג'נדרים בני ובנות דור המילניום הם גבוהים יותר מאשר בקרב הדורות המבוגרים יותר.

bottom of page