top of page

פרק 1: הערכה מאשררת ומודעת-מגדר של ילדים ונוער מגוונים מגדרית ו\או טרנסג'נדרים

Leibowitz et al. 2018

מאת:

סיכום של:

Leibowitz, S., & Janssen, A., (2018). Affirmative Mental Health Care for Transgender and Gender-Diverse Youth (chapter 1: 1-29). Springer International Publishing.


תקציר: 

המאמר דן בחשיבות של שימוש בכלי הערכה מבוסס מגדר ומיודע התפתחות עם ילדים ונוער טרנסג'נדרים. במאמר, מציעים הכותבים כלי מקצועי להערכה מבוססת מגדר עבור גורמי בריאות נפש אשר עובדים עם ילדים ונוער לאורך תקופת הילדות וגיל ההתבגרות. כלי זה נבנה מתוך נקודת מבטם הקלינית של הכותבים ומתוך הבנה של הצרכים הייחודיים של ילדים ונוער מגווני מגדר.


כחלק מתהליך הסקירה של כלי ההערכה, דנים הכותבים בחשיבות השימוש בגישה מאשררת מגדרית ומיודעת התפתחות על מנת לאפשר התווית תוכנית טיפול מתאימה לילדים ונוער טרנסים ועם גיוון מגדרי. לדידם, שימוש בגישה מאששת מגדר הוא קריטי לתהליך ההערכה, שכן היא מאפשרת לילד.ה או לנער.ה לבחון בצורה מעמיקה את הרצונות, הצרכים והמצוקות סביב הזהות המגדרית, ללא אג'נדה נסתרת או התערבות חיצונית. בין היתר, כותבי המאמר מדגישים כי בתהליך ההערכה יש לקחת בחשבון גם תהליכים התפתחותיים, פזיולוגיים ורגשיים, אשר מתרחשים בתקופת הילדות וגיל ההתבגרות על מנת לבצע הערכה אפקטיבית שלוקחת בחשבון היסטוריה רפואית ופסיכולוגית; התפתחות מגדרית; ביטוי מגדרי; צרכים רגשיים וחברתיים; צרכים רפואיים; מופעי בריאות נפש; בחינה של מערכות התמיכה הסובבות את המטופלים ועוד.


כותבי המאמר מדגישים את החשיבות של ביצוע הערכה מבוססת מגדר בתחילת הקשר הטיפולי, ומציגים את היתרונות שלה: לתת סיוע לנער.ה; לספק לילד.ה ולמשפחה את התמיכה וההכוונה הדרושים; לסייע בפיתוח תוכנית התערבות שיש לה פוטנציאל להפחית סיכונים אליהם הילד.ה חשופים ולהעלות את האפקטיביות של הטיפול עצמו. תהליך הערכה מסוג זה, הוא תהליך שיתופי המתקיים עם הילד.ה או הנער.ה ובני המשפחה, במטרה לספק תמיכה וסיוע.


תהליך ההערכה באמצעות כלי זה יסייע לגורמי בריאות נפש להעמיק בעבודה עם ילדים ונוער מגווני מגדר וכן יאפשר לבחון בצורה מעמיקה יותר ולאורך זמן, שאלות שעוסקות במוכנות לטיפולים רפואיים להתאמה מגדרית; היכרות עם הסביבה החברתית והמשפחתית; הערכה של רמת התמיכה; הערכה של ביטויי ועוצמת דיספוריה מגדרית; היכולת להבין תהליכים חברתיים ורפואיים שונים ועוד. 


מתודולוגיה:

המאמר מציע כלים המבוססים על ניסיונם הקליני של שני פסיכיאטרים המתמחים בילדים ונוער, חלק מכלי ההערכה המוצעים במאמר מגובים מדעית. 


דיון ומסקנות:

המאמר מכיר במורכבות של הערכה קלינית של ילדים ונוער טרנסג'נדרים בנוסף לקושי בהערכת ילדים ונוער כשלעצמה, לצד זאת מדגיש את החשיבות של גישה מאשררת מגדרית לצורך מתן טיפול ראוי ומתאים בהתחשב בשלב ההתפתחותי, בסביבה, וברצונות ובמודעות של המטופלים להשלכות. 


מגבלות המחקר:
  • המחקר מתאר ניתוח של תהליכי הערכה רצויים בקרב ילדים ונוער מגוונים מגדרית ו/או על הקשת הטרנסית מנקודת מבטם הקלינית של המחברים. 

  • רק חלק מכלי ההערכה המוצעים במאמר, גובו מדעית במחקרים קודמים. 


רוצה לשתף?

bottom of page