top of page

עבודת והמלצות ארגון הבריאות העולמי לשיפור בריאותם של אנשים טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית

Macdonald 2022

מאת:

שם המאמר:

Macdonald, V., Verster, A., Mello, M.B., Blondeel, K., Amin, A., Luhmann, N., Baggaley, R. and Doherty, M. (2022). The World Health Organization's work and recommendations for improving the health of trans and gender diverse people. Journal of the International AIDS Society, 25: e26004. https://doi.org/10.1002/jia2.26004


נקודות עיקריות:

 • מטרתו של ארגון הבריאות העולמי היא להבטיח גישה אוניברסלית לשירותי בריאות. כדי להשיג את מטרה זו, יש להבטיח גישה עבור האנשים הפגיעים ביותר.

 • הארגון מחויב לפיתוח של הנחיות מבוססות ראיות על מנת לקדם  גישה אוניברסלית לשירותי בריאות עבור אנשים טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית.

 • בשנת 2011, הארגון פיתח הנחיות למניעה ולטיפול ב-HIV ובמחלות מין בקרב גברים שמקיימים יחסי מין עם גברים ובקרב אנשים טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית. 

 • בשנת 2013, לאחר בקשה מקבוצה אזרחית, הארגון בחן לראשונה את הסטטיסטיקה וההעדפות של  אנשים טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית.

 • דבר זה הוביל לפיתוח "ההנחיות המאוחדות של ארגון הבריאות העולמי בנושא מניעה, אבחון וטיפול ב-HIV בקרב אוכלוסיות מפתח", שפורסמו בשנת 2014. הנחיות אלה כללו חומרים שהתייחסו לאנשים טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית.

 • משרדי הארגון האזוריים פיתחו ו/או תמכו בפיתוח תוכניות בנושא בריאות טרנסג'נדרים ו-HIV ב- 2014 ו-2016.

 • דו"ח של הארגון בנושא בריאות מינית, זכויות אדם והחוק, שפורסם ב-2015, כלל התייחסות להשפעות המזיקות של חוקים מפלים על בסיס נטייה מינית וזהות מגדרית.

 • בשנת 2019 פורסמה המהדורה ה-11 של ה-ICD (סיווג המחלות הבינלאומי), שבה הוסרה האבחנה "טרנסקסואליות" כהפרעה נפשית והתנהגותית.

 • ההנחיה הראשונה של WHO בנושא טיפול עצמי עודכנה בשנת 2021 וכללה שיקולים הנוגעים לטרנסג'נדרים ואנשים מגוונים מגדרית.

 • בשנת 2022, ההנחיות המעודכנות לאוכלוסיות מפתח של הארגון כללו התייחסויות לטרנסג'נדרים ואנשים מגוונים מגדרית במספר נושאים.

 • על מנת לספק את צרכי הבריאות של אנשים טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית בצורה טובה יותר, יש צורך בהתייחסות רחבה יותר והתמקדות רבה יותר בנושאים חברתיים.

 • הארגון מתכנן לפתח הנחיות גלובליות מבוססות ראיות בנושא בריאות לאנשים טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית.

רוצה לשתף?

bottom of page