top of page

נייר עמדה: גישה מאששת מגדר לטיפול בנוער טרנסג'נדרי ומגוון מגדרית

Vandermorris et al. 2023

מאת:

סיכום של:

Vandermorris, A., & Metzger, D.L., (2023). Position Statement: An affirming approach to caring for transgender and gender-diverse youth. Paediatrics & Child Health, 2023, 28, 437–448.


תקציר המסמך:

נייר העמדה נותן הנחיות והמלצות לנותני שירותים בתחומי הבריאות ומתייחס לתפקידם במפגש המקצועי עם נוער מגוון מגדרית ומשפחותיהם, וכן דן בשאלה כיצד להעניק טיפול מאשש מגדר תוך התייחסות למגוון נושאים בקשר הטיפולי-רפואי, החל מיצירת סביבה מכילה ועד לשימוש בשפה מכילה בטיפול המותאם לנוער ועוד. כמו כן, נייר העמדה כולל סקירה של מושגים, נתונים רפואיים, אבחנות וכן מידע בכל הנוגע למפגש הרפואי עם ילדים ונוער מגווני מגדר. 

כחלק מהמלצות המסמך, מודגשת חשיבות הבנת המסלול ההתפתחותי של נוער המזהה עצמו כטרנסג'נדר ומגוון מגדרית, חקירת זהויות מגדר בהקשרים תרבותיים, והתייחסות להשלכות הפיזיולוגיות ההפיכות והלא הפיכות של טיפולים רפואיים להתאמה מגדרית בגיל ההתבגרות ולאחר מכן.


דגשים והמלצות עיקריות במסמך:
  1. יש לקדם שוויון וכבוד לכל אדם, ללא קשר לזהות המגדרית, וליצור סביבה מכבדת ומקבלת לכל מקבלי השירות. 

  2. כמקבלי שירות, נוער טרנסג'נדרי ומגוון מגדרית זכאים לכבוד והבנה בכל הנוגע לזהותם המגדרית וכן התייחסות לצרכיהם הייחודיים. יש לייצר סביבה כוללנית ושימוש בשפה כוללנית אשר תסייע לבני נוער אלו לחקור את זהותם ללא לחץ או כפייה. נוער זה זקוק לתמיכה והבנה מהסביבה שלהם, כולל משפחה, חברים, ומערכת הבריאות. יצירת סביבה מכילה ובטוחה, תסייע בתהליך הבניית הזהות וביצירת בטחון עצמי. 

  3. יש להכיר ולהבין את התהליך או המסלול שבו נוער מגוון מגדרית ו/או טרנסג'נדרי עשויים לעבור במערכת הבריאות ו/או את התהליכים הרפואיים בקשר לזהות המגדרית שלהם. אלו כוללים את ההיבט הפיזיולוגי, הפסיכולוגי, והחברתי שבו בני נוער אלו עשויים להיות מעורבים ואת האתגרים או המכשולים שעשויים להתעורר במהלך התהליך הזה.

  4. יש לזכור כי כל נער ונערה הם אנשים ייחודיים וכל אחד יכול להרגיש צרכים ורגשות שונים, ולכן חשוב להקנות לכל אחד ואחת יחס אישי ורגיש. 

  5. במפגש עם נוער מגוון מגדרית בכל הנוגע לתהליכים רפואיים להתאמה מגדרית, יש להתייחס להשפעות הפיזיולוגיות של טיפולים רפואיים להתאמה מגדרית. התייחסות זו כוללת הבנת השינויים הפיזיים שעשויים לקרות עקב טיפולים רפואיים, כגון שינויים בגוף, בפנים, בקול, ובפונקציות פיזיולוגיות אחרות, והפוטנציאל להפיכתם בהווה או בעתיד. 

  6. יש לתת הדרכה ומידע בכל הנוגע לסוגיות של שימור פוריות, יחסי מין בטוחים ובריאות מינית על כל גווניה. 

  7. במפגש עם נוער מגוון מגדרית, יש להתייחס לתהליך הבניית הזהות המגדרית של נוער מגוון מגדרית בקונסטקס התרבותי והרקע האישי של כל אחד ואחת. בין היתר, יש להתייחס להשפעות של הרקע המשפחתי, החברתי, התרבותי, והדתי על תהליך חקירת הזהות המגדרית וכן לגלות מודעות לאתגרים וההזדמנויות שעשויים להתעורר בהתהוות זהות מגדרית בהקשר תרבותי מגוון.

  8. יש להציע מענה תומך, יעוץ והפניה לשירותים מקצועיים רלוונטיים למקבלי השירות ומשפחותיהם כאשר עולה צורך. 

  9. יש לפעול לקידום הכשרה מקצועית של נשות ואנשי מקצוע בתחום הבריאות והחינוך על מנת לייצר סביבה תומכת ומבינה , וכן על מנת לייצר מרחב מקצועי שמאפשר נגישות ויכולת לקבל יעוץ ותמיכה ללא תנאי. 


לסיכום, נייר העמדה מתמקד בצרכים והזכויות של נוער מגוון מגדרית ועל הקשת הטרנסית, ונותן המלצות כיצד גורמי בריאות יכולים ליצור עבורם סביבה תומכת ומקבלת שמקדמת בריאות פיזית ורווחה נפשית.

bottom of page