top of page

שם המאמר:

Rew, L., Young, C. C., Monge, M., & Bogucka, R. (2021). Puberty blockers for transgender and gender diverse youth—a critical review of the literature. Child and Adolescent Mental Health, 26(1): 3-14.‏


מדגם: 

מטא-אנליזה של 9 מחקרים על טיפול במעכבי התבגרות (בלוקרים) בקרב נוער טרנסג'נדרי ומגוון מגדרית, ביחס ל-543 בני נוער. 


ממצאים עיקריים:

 • רוב המשתתפים במחקרים אלה (71%) נדרשו לקבל אבחנה של דיספוריה מגדרית כדי להתחיל טיפול במעכבי התבגרות.

 • אותם משתתפים קיבלו את הטיפול במהלך שלבי טאנר 2 עד 4.

 • ההשלכות החיוביות כללו:

  • ירידה באובדנות בבגרות.

  • שיפור בתפקוד הפסיכולוגי.

  • שיפור בחיי החברה.

 • ההשלכות השליליות כללו:

  • שינויים בהרכב הגוף.

  • גדילה איטית.

  • ירידה בקצב הצמיחה לגובה.

  • ירידה בשיחלוף העצם.

  • עלות התרופות.

  • היעדר כיסוי ביטוחי.

bottom of page