top of page

מחקר אקלים בית ספרי: חוויות של תלמידות ותלמידים על הקשת הטרנסית בישראל

רוגל ופזמוני-לוי 2023

מאת:

שם המאמר:

א. רוגל וא. פזמוני-לוי. (2023). מחקר אקלים בית ספרי: חוויות של תלמידות ותלמידים על הקשת הטרנסית בישראל. תל-אביב: מכון מגנוס הירשפלד. נדלה בתאריך 20.5.23 מתוך

https://igy.org.il/wp-content/uploads/2023/03/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%AA-2023.docx.pdf


מדגם:

490 בני נוער בגילאים 12-19 על הקשת הטרנסג'נדרית בישראל (17%בנים/נערים טרנסג'נדרים, 4% בנות/נערות טרנסג'נדריות, 48% אינם מזדהים עם מגדר בינארי, ו-32% בהתלבטות מגדרית).


ממצאים עיקריים:

  • בקרב תלמידים על הקשת הטרנסג'נדרית, שיעור החשיפה לאלימות קשה גבוה פי שניים ושיעור החשיפה להטרדה או תקיפה מינית גבוה פי שלוש מנתוני הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה).

  • בנוסף, דיווח על הטרדה מינית על רקע זהות וביטוי מגדר שכיח יותר בקרב תלמידים שמתלבטים לגבי המגדר שלהם (39%) ולא בינאריים (39%) מאשר תלמידים שמזדהים כטרנסג'נדרים בינאריים, כלומר בנות/נערות טרנסג'נדריות (26%) או בנים/נערים טרנסג'נדרים (27%).

  • תלמידות ותלמידים על הקשת הטרנסג'נדרית חשופים בשיעורים גבוהים להערות מילוליות המשדרות עוינות, גנאי, החפצה או גישה מבזה ביחס לביטוי וזהות מגדר. כך לדוגמה כמעט מחצית מן המשיבים (45%) דיווחו על תדירות גבוהה של הערות בבית הספר ביחס לתלמידים שלא מתנהגים בצורה 'גברית' מספיק או בצורה 'נשית' מספיק. חלק ניכר של המשיבים ציין כי ההערות המטרידות נאמרות על־ידי רוב התלמידים או חלקם (56%); כלומר לא מדובר בתופעה שולית.

  • נשירה סמויה: כמחצית מן המשיבים מדווחים כי בשל תחושת חוסר ביטחון אישי נעדרו בחודש החולף משיעורים (48%) ושליש מדווחים שנעדרו מימי לימוד מלאים (33%). תלמידים שדיווחו כי נחשפו להטרדה מגדרית נטו יותר להיעדר משיעורים ומימי לימוד מאשר תלמידים שדיווחו שלא נחשפו להערות פוגעניות אלו.

  • כמו-כן, כמחצית התלמידים (49%) מדווחים על תחושת חוסר שייכות לבית הספר. כלומר תלמידים רבים על הקשת הטרנסג'נדרית נדחקים לנשירה סמויה במערכת החינוך.

  • נגישות למשאבים בית ספריים: 68% מהתלמידים הטרנסג'נדרים דיווחו כי לא יכלו להשתתף בשיעורי ספורט ו/או פעילויות אחרות בהפרדה מגדרית בהתאם לזהותם המגדרית. 75% מהתלמידים הטרנסג'נדרים דיווחו כי נמנעה מהם גישה לחללים מופרדים (כמו שירותים וחדרי לינה בטיול שנתי) התואמים לזהותם המגדרית.

  • בתי ספר ממלכתיים לכיתות גבוהות ו\או המצויים בערים גדולות שמשוייכות לאשכול חברתי-כלכלי גבוה - מאופיינים בנגישות רבה יותר למשאבים בית ספריים עבור תלמידים על הקשת הטרנסג'נדרית, מאשר בתי ספר לכיתות נמוכות ו\או מוסדות חינוך דתי ו\או המצויים בפריפריה. גם השפעות גאוגרפיות (עמ׳ 5).

bottom of page