top of page

שם המאמר:

Turban, J. L., King, D., Carswell, J. M., & Keuroghlian, A. S. (2020). Pubertal suppression for transgender youth and risk of suicidal ideation. Pediatrics, 145 (2).


מדגם:

20,619 בוגרים טרנסג'נדרים בני 36-18 בארצות הברית בשנת 2015, שדיווחו על קבלת טיפול מעכב התבגרות בעברם.


ממצאים עיקריים:

  • בהשוואה למי שרצו בטיפול זה אך לא קיבלו אותו, המשתתפים שקיבלו בעברם טיפול מעכב התבגרות חוו סיכון נמוך יותר למחשבות אובדניות לאורך החיים.

  • קיים קשר הופכי משמעותי בין טיפול מעכב התבגרות בגיל ההתבגרות לבין מחשבות אובדניות לאורך החיים בקרב בוגרים טרנסג'נדרים שרצו אי פעם בטיפול זה.

  • תוצאות אלו עולות בקנה אחד עם ספרות המחקר. מכך עולה שעיכוב ההתבגרות בקרב מתבגרים טרנסג'נדרים המעוניינים בטיפול זה קשור לתוצאות חיוביות של בריאות הנפש.

bottom of page