top of page

טיפולי המרה – האקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה של ילדים ומתבגרים

American Academy of Pediatrics 2018

מאת:

שם המסמך:

The American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. (2018). Conversion Therapy. Retrieved 20.5.23 from https://www.aacap.org/AACAP/Policy_Statements/2018/Conversion_Therapy.aspx


נקודות עיקריות:

 • ביטויים מגדריים שונים הם חלק נורמלי וצפוי של התפתחות אנושית, הם אינם פתולוגיים.

 • כאשר מקדמים את הבריאות של כל בני הנוער, דבר זה מאפשר חקירה חופשית של זהויות שונות, לרבות נטייה מינית, זהות מגדרית ו/או ביטוי מגדרי.

 • מטרתם של "טיפולי המרה" היא לשנות משיכה לאנשים מאותו מגדר או ביטוי מגדרי של אדם במטרה לקדם הטרוסקסואליות.

 • בדומה לכך, נרשמו ניסיונות לשנות את הזהות המגדרית של נוער מגוון מגדרית. ניסיונות אלה מהווים חלק מטיפולי ההמרה. 

 • התערבויות אלו מתבססות על ההנחה השגויה כי הומוסקסואליות וזהויות מגוונות מגדרית הן פתולוגיות.

 • קיימות ראיות המראות כי "טיפולי המרה" מגבירים את הסיכון להתמודדויות נפשיות בקרב נוער. 

 • הערכה וטיפול מקיפים עבור בני נוער אינם "טיפול המרה".

 • כאשר קיימת דיספוריה מגדרית, טיפול סטנדרטי עשוי לכלול תקופה של חיים בתפקיד מגדרי שונה ו/או התערבויות להתאמה מגדרית.


מדיניות הארגון בנושא "טיפולי המרה":


 • לא קיימות ראיות התומכות ביישום של "התערבות טיפולית" המבוססת על הנחה שנטייה מינית, זהות מגדרית ו/או ביטוי מגדרי מסוימים הם פתולוגיים. 

 • "טיפולי המרה" הם נטולי אמינות מדעית ואין בהם צורך קליני.

 • קיימות ראיות המראות כי התערבויות מסוג זה מזיקות. לכן אין מקום ל"טיפולי המרה" במסגרת טיפול התנהגותי בילדים ובני נוער.

 • על מטפלים לאפשר חקירה חופשית של נטייה מינית, זהות מגדרית ו/או ביטוי מגדרי, מבלי לקבוע תוצאה רצויה מראש.

רוצה לשתף?

bottom of page