top of page

שם המאמר:

Ashley, F. (2023). Interrogating gender-exploratory therapy. Perspectives on Psychological Science, 18(2): 472 –481.


נקודות עיקריות:

מתנגדי הגישה המאששת בטיפול בצעירים טרנסג'נדרים גיבשו לאחרונה חלופה בשם "טיפול חוקר מגדר" - gender exploratory therapy. בהקשר של טיפול מאשש מגדר (הטיפול המקובל בקרב החוקרים ואנשי המקצוע), המטופלים הם מי שמובילים את הטיפול בכל הנוגע לזהות המגדרית. לעומת זאת, טיפול חוקר מגדר חוסם אישוש מגדרי ובמקום זאת מעודד את בני הנוער המטופלים למצוא את הסיבות הפתולוגיות שבגללן התפתחה הזהות הטרנסג'נדרית או הדיספוריה המגדרית. המחברת מציבה סדרה של שאלות לחשיבה על סוג זה של טיפול ועומדת על קווי הדמיון בין טיפול חוקר מגדר לבין טיפולי המרה. לבסוף, היא דנה במרכיבים האתיים של טיפול חוקר מגדר מנקודות המבט של ניטרליות טיפולית, טיפול ממוקד במטופל, תשומת לב אוהבת וברית טיפולית. בהמשך לכך, היא מציעה כי טיפול חוקר מגדר הוא בעייתי מבחינה אתית.


bottom of page