top of page

חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 3/2022 מתאריך 14.2.2022 האוסר על "טיפולי" המרה לנטייה מינית וזהות מגדרית

משרד הבריאות 2022

מאת:

שם המסמך:

חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 3/2022 מתאריך 14.2.2022 האוסר על "טיפולי" המרה לנטייה מינית וזהות מגדרית, https://www.health.gov.il/hozer/mk03_2022.pdf


נקודות עיקריות:

1. רקע:

חוזר זה נכתב בהמשך לאזהרת משרד הבריאות מפני "טיפולי המרה" לשינוי נטייה מינית ולניירות עמדה של איגודים מקצועיים בארץ ובעולם.

טיפולי המרה הם כל טיפול או יעוץ,הניתן בכל דרך ושמטרתו לשנות, כביכול, את הזהות המגדרית ואת נטייתו המינית של האדם, לרבות טיפול שיחתי,תרופתי,התנהגותי,או חינוכי,בין אם ניתן ע"י בעל מקצוע ממקצועות הרפואה והבריאות ובין אם ניתן ע"י המציגים עצמם כבעלי מקצוע כלשהו.

אין לראות בנטייתו המינית של אדם או זהותו המגדרית בעייה רפואית ונפשית הדורשת טיפול.

2.מטרות החוזר:

2.1. אזהרת הציבור מפני קבלת"טיפולים"אלו.

2.2. לאסור על ציבור המטפלים לתת"טיפולים"אלו.

3. עיקרי עמדת משרד הבריאות:

3.1. משרד הבריאות מתנגד להנחת היסוד שמצויה בבסיס טיפולי המרה, לפי הנטייה מינית או זהות מגדרית( זו או אחרת) של אדם מהווה בעיה רפואית גופנית או נפשית המצריכה התערבות או טיפול.

3.2. משרד הבריאות אינו מכיר בטיפולי המרה ואינו רואה בהם טיפול רפואי או נפשי לגיטימי או מקובל.

3.3. המתיימרים לטפל בטיפולי המרה מציגים מצג שוא של הכרה מדעית בשיטה בה הם נוקטים,הכרה אשר אינה קיימת.

3.4. בפועל,אין עדויות מחקריות מקובלות להצלחת שיטה כלשהי לשינוי זהות מגדרית ונטייתו המינית של האדם,וממילא נטייה מינית (זו או אחרת) אינה מהווה כאמור בעיה רפואית גופנית או נפשית.

3.5. קיימות עדויות רבות לכך שטיפולי המרה עלולים להיות מסוכנים ולגרום נזק לפרט ובעיקר לילדים ולמתבגרים, שעיקרן הפרעות פסיכיאטריות קשות.

3.6. משרד הבריאות רואה בהצעה לתת, וכן במתן "טיפולי המרה", משום התנהגות שאינה הולמת בעל מקצוע טיפולי המורשה על ידי המשרד, ובהתאם הנוהגים כך חשופים להליכי משמעת על כל המשתמע מזה.


bottom of page