top of page

התנהגויות אובדניות בקרב מתבגרים טרנסג׳נדרים

Toomey et al. 2018

מאת:

שם המאמר:

Toomey, R. B., Syvertsen, A. K., & Shramko, M. (2018). Transgender adolescent suicide behavior. Pediatrics, 142 (4).


מדגם:

120,617 בני נוער בטווח הגילאים 19-11 שהשתתפו בסקר בארה"ב בין השנים 2012 ל-2015.


ממצאים עיקריים:

 • דווח על ניסיון אובדני בעבר בקרב:

  • 14% מבין כלל המשתתפים בסקר.

  • 50.8% מהנערים הטרנסג'נדרים.

  • 41.8% מהנערות.ים הא-בינארים.ות.

  • 29.9% מהנערות הטרנסג'נדריות.

  • 27.9% מהמתלבטים מגדרית.

  • 17.6% מהנערות הסיסג'נדריות.

  • 9.8% מהנערים הסיסג'נדרים.

 • נמצא סיכון גבוה יותר בקרב בעלי זהויות שאינן הטרוסקסואליות, אך לא נמצא סיכון גבוה יותר בקרב א-בינאריות.ים עם זהויות לא הטרוסקסואליות.

bottom of page