top of page

הצהרה בנושא אנשים טרנסג׳נדרים – ההסתדרות הרפואית העולמית

World Medical Association 2017

מאת:

שם המסמך:

World Medical Association. (2017). Statement on Transgender People. Retrieved 20.5.23 from https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-transgender-people


נקודות עיקריות:

 • לכל אדם יש זכות לקבוע את מגדרו ועל רופאים לכבד את זכות זו. 

 • הארגון קורא לרופאים לשמור על זכותו של כל אדם לזהות מגדרית עצמית. 

 • תחושת חוסר הלימה מגדרית אינה מהווה הפרעה נפשית כשלעצמה; עם זאת, היא עלולה להוביל לאי נוחות או למצוקה, המכונה דיספוריה מגדרית. 

 • באופן כללי, כל הליך או טיפול רפואי להתאמה מגדרית מחייב את הסכמתו החופשית, המודעת והמפורשת של המטופל. 

 • יש לעשות כל מאמץ על מנת להנגיש שירותי בריאות לכל האנשים שחווים חוסר הלימה מגדרי, וזאת על מנת להפחית או למנוע דיספוריה מגדרית.

 • הארגון דוחה במפורש כל צורה של טיפול או שינוי התנהגות כפוי. מטרתם של שירותי בריאות לטרנסג'נדרים היא לאפשר למטופלים איכות חיים טובה.

 • על ארגוני רפואה לאומיים לנקוט בפעולה כדי לזהות מחסומים לטיפול ולהיאבק בהם.

 • יש לספק הכשרות מתאימות לרופאים מומחים בכל שלבי הקריירה שלהם, כדי שיוכלו להכיר שיטות עבודה מפלות ולהימנע מהן, וכדי שיוכלו לספק שירותי בריאות מתאימים ורגישים לטרנסג׳נדרים. 

 • הארגון מגנה את כל צורות האפליה, הסטיגמטיזציה והאלימות נגד טרנסג'נדרים וקורא ליצירת הגנות בחוק ביחס לכך.

 • כמודלים לחיקוי, על רופאים להשתמש בידע הרפואי שלהם כדי להיאבק בדעות קדומות.

 • אין לכפות על אף אדם לעבור עיקור בכפייה, כולל דרישה לעיקור כתנאי לתיקון סעיף המין במסמכים רשמיים.

 • הארגון ממליץ לממשלות לבצע מחקרים בנושא שירותי הבריאות במדינה שלהן ולהשתמש בתוצאות על מנת לפתח כללי מדיניות לבריאות ולרפואה. זאת מתוך מטרה ליצור מערכת בריאות שתעבוד באופן פרטני מול כל אדם טרנסג'נדר כדי לזהות את אפשרויות הטיפול הטובות ביותר.

bottom of page