top of page

ההסתדרות הרפואית האמריקאית מחזקת את ההתנגדות להגבלת טיפול רפואי בטרנסג׳נדרים

American Medical Association 2021

מאת:

שם המסמך:

AMA. (15.6.2021). AMA reinforces opposition to restrictions on transgender medical care. Retrieved 20.5.23 from https://www.ama-assn.org/press-center/press-releases/ama-reinforces-opposition-restrictions-transgender-medical-care


נקודות עיקריות:

  • לאור גל הצעות החוק הטרנספוביות ב-20 מדינות בארה"ב, הארגון החליט להרחיב משמעותית את התנגדותו החריפה להגבלות על טיפול רפואי לטרנסג'נדרים. 

  • הארגון מתנגד לחדירה המסוכנת של הממשלה לתחום הרפואה ולהפללה של קבלת החלטות בתחום הבריאות.

  • טיפול להתאמה מגדרית הוא טיפול נחוץ רפואית ומבוסס ראיות. הוא משפר את הבריאות הפיזית והנפשית של טרנסג'נדרים ושל אנשים מגוונים מגדרית.

  • באפריל 2021, הארגון מסר מכתב לאגודת המושלים הלאומית של ארה"ב אשר קרא לחבריה להתנגד לתכתיבי חקיקה המגבילים טיפולים בילדים מגוונים מגדרית.

  • ראיות מחקריות מעידות כי מניעת טיפול להתאמה מגדרית עלולה לגרום להשלכות חמורות, כולל סיכון מוגבר לחרדה, מתח, שימוש בסמים ואובדנות.

  • רוב המטופלים הטרנסג'נדרים והמגוונים מגדרית מדווחים על שיפור בבריאות הנפש ועל שיעורי אובדנות נמוכים יותר לאחר טיפול להתאמה מגדרית. 

  • הארגון ימשיך לפעול כדי להבטיח גישה לטיפול רפואי בטוח ותומך עבור קטינים טרנסג'נדרים ומגוונים מגדרית.

bottom of page