top of page

שם המסמך:

Rafferty, J., Yogman, M., Baum, R., et al. (2018). Ensuring comprehensive care and support for transgender and gender-diverse children and adolescents. Pediatrics, 142 (4).


המלצות עיקריות:

האקדמיה האמריקאית של רופאי ילדים (American Academy of Pediatrics) פועלת למען כל הילדים והמתבגרים המקבלים טיפול לקידום רווחתם הגופנית, הנפשית והחברתית, וזאת ללא קשר לזהותם המגדרית או לביטוי המגדרי שלהם. אפליה מכל סוג על בסיס זהות מגדר או ביטוי מגדרי פוגעת בבריאות החברתית-רגשית של ילדים, של משפחות ושל החברה. בפרט, הארגון ממליץ על הדברים הבאים:


  1. כי תסופק גישה לקבלת שירותי רפואה מקיפים להתאמה מגדרית עבור בני נוער המזדהים כטרנסג'נדרים או כמגוונים מגדרית, שיהיו מותאמים מבחינה התפתחותית ושיינתנו במרחב קליני בטוח ומכיל;

  2. כי תסופק זמינות לטיפול ולתמיכה משפחתיים עבור הורים, אפוטרופוסים ואחים לבני נוער המזדהים כטרנסג'נדרים או כמגוונים מגדרית, שיאפשרו הכרה ומענה לצרכי הבריאות הרגשיים והנפשיים שלהם;

  3. כי תיקים רפואיים אלקטרוניים, מערכות חיוב, מערכות הודעות ממוקדות מטופלים ומחקרים קליניים יעוצבו באופן המכבד את הזהות המגדרית שמבטא כל מטופל, תוך שמירה על סודיות והימנעות מכפל רשומות;

  4. כי תסופק זמינות של פוליסות ביטוח שיכסו שירותים רפואיים שמטרתם לספק מענה לצרכיהם של בני נוער המזדהים כטרנסג'נדרים או כמגוונים מגדרית, לרבות כיסוי של התערבויות רפואיות, פסיכולוגיות ובמקרה הצורך, התערבויות כירורגיות להתאמה מגדרית;

  5. כי תוכניות הלימודים לנותני שירותים רפואיים, לרבות בתי ספר לרפואה, תוכניות התמחות רפואית ולימודי המשך, יכללו מיומנויות ליבה בנושא צרכי הבריאות הרגשיים והפיזיים של בני נוער המזדהים כטרנסג'נדרים או כמגוונים מגדרית ובני משפחותיהם, ובנושא שיטות העבודה המומלצות לטיפול בהם;

  6. כי רופאי ילדים ישתתפו בהסברה, בחינוך ובפיתוח קשרים עם מחוזות חינוך ועם ארגונים קהילתיים אחרים כדי לקדם קבלה והכלה של כל הילדים, ללא חשש מהטרדה, מהדרה או מבריונות על רקע ביטוי מגדרי;

  7. כי רופאי ילדים ישתתפו בקידום מדיניות וחקיקה שיגנו על בני נוער המזדהים כטרנסג'נדרים או כמגוונים מגדרית מפני אפליה ואלימות;

  8. כי מעסיקים בתחום הבריאות יגנו על הגיוון על ידי מתן הזדמנויות תעסוקה שוויוניות ועל ידי הגנה מפני אפליה במקום העבודה, ללא קשר לזהות או ביטוי מגדר; 

  9. וכן כי השדה הרפואי והממשל הפדרלי יתעדפו מחקרים המוקדשים לשיפור איכות הטיפול בבני נוער המזדהים כטרנסג'נדרים או כמגוונים מגדרית באופן המבוסס על ראיות.

bottom of page