top of page

שם המאמר: 

Turban JL, King D, Kobe J, Reisner SL, Keuroghlian AS (2023) Correction: Access to gender-affirming hormones during adolescence and mental health outcomes among transgender adults. PloS ONE 18(6): e0287283


מדגם:

ניתוח משני של נתונים מסקר חתך בקרב 27,715 בוגרים טרנסג'נדרים בארצות הברית בשנת 2015.


ממצאים ותיקונים עיקריים:

  • בהשוואה למי שהיו מעוניינים בטיפול הורמונלי להתאמה מגדרית אך לא קיבלו אותו, גישה לטיפול זה בתחילת גיל ההתבגרות, בגיל ההתבגרות המאוחר או בבגרות קושרה לירידה בסיכון למחשבות אובדניות בשנה האחרונה.

  • גישה לטיפול זה בגיל ההתבגרות קושרה לירידה בסיכון למחשבות אובדניות בשנה האחרונה בהשוואה למי שניגשו לטיפול זה בבגרותם.

  • התיקון למאמר מתייחס לשלושה פרמטרים במאמר המקורי שכללו שגיאות:

    • טווח הגילאים של הקבוצה שבתחילת גיל ההתבגרות (13-15 ולא 14-16).

    • אחוז המשתתפים בתחילת גיל ההתבגרות שדיווחו על גישה לטיפול (0.5% ולא 1.7%).

    • מספר המשתתפים שהביעו רצון לטיפול (21,578 ולא 21,598).

bottom of page