top of page

שם המאמר:

Sorbara, J. C., Chiniara, L. N., Thompson, S., & Palmert, M. R. (2020). Mental health and timing of gender-affirming care. Pediatrics, 146(4).‏


מדגם:

300 בני נוער טרנסג'נדרים שניגשו לקבלת טיפול במרפאה מגדרית בקנדה. הפונים חולקו לשתי קבוצות: מי שפנו לטיפול לפני גיל 15 ומי שפנו לטיפול אחרי גיל 15.


ממצאים עיקריים:

  • נוער טרנסג׳נדרי שהגיע לקליניקה אחרי גיל 15 סבל משיעורים גבוהים יותר של מצוקה נפשית מאשר מי שהגיעו לפני גיל 15, בפרמטרים הבאים:

  • דיכאון (52% לעומת 40%)

  • פגיעה עצמית (40% לעומת 28%)

  • מחשבות אובדניות (52% לעומת 40%)

  • ניסיונות אובדניים (17% לעומת 9%)

  • טיפול בתרופות פסיכיאטריות (36% לעומת 23%)

  • בממוצע, לאחר ההבנה שהם מגוונים מגדרית, ילדים המתינו 4.5 שנים לפני שסיפרו על כך להורים.

bottom of page