top of page

שם המאמר:

Rosenthal, S. M. (2021). Challenges in the care of transgender and gender-diverse youth: an endocrinologist’s view. Nature Reviews Endocrinology, 17(10): 581-591.‏


נקודות עיקריות:

  • מחקרים רבים הדגימו כי טיפול מאשש מגדר נושא יתרונות ברורים בנושא בריאות הנפש, כולל הצלת חיים. עם זאת, הידע הקיים מתבסס על מספר מצומצם יחסית של מחקרים בעלי טווח קצר ובינוני, לצד חוות דעת מומחים.

  • למרות שיש לנהוג בזהירות לאור המחסור היחסי בנתונים, אי התערבות אינה מהווה אופציה ניטרלית.

  • סקירה זו מדגישה את ההתקדמות העיקרית בהבנתנו של טרנסג'נדרים ונוער מגוונים, את האתגרים של מתן טיפול המאשר מגדר, פערים בידע וסדרי עדיפויות למחקר. סקירה של גורמים ביולוגיים, סביבתיים, ותרבותיים שמסבירים זהות מגדרית. גורמים ביולוגיים: גנטיקה, הורמונים, וניורוביולוגיה. גורמים סביבתיים ותרבותיים: יחסים בין אישיים ולמידה.

  • זהות טרנסג'נדרית, כשלעצמה, כבר אינה נחשבת לפתולוגית. לכן על הטיפול להתמקד בדיספוריה מגדרית ובאתגרים אחרים הקשורים לבריאות הנפש.

  • מהמחקר הנוכחי עולה כי טיפול מאשש מגדר מביא להפחתה או להיעלמות תחלואה נלווית בבריאות הנפש בקרב נוער עם דיספוריה מגדרית.

bottom of page